A KENDEL KFT. születésnapi nyereményjáték részvételi szabályzata

Csobbanj TE a nyereménybe!

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője a Kendel Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2., adószám: 11453794-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-005560), a továbbiakban: „Játékszervező”, nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez 2020. október 16 - 2020. november 29. között.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játékban kizárólag a játék időtartama alatt a Játékszervező székhelyén vagy webáruházaiban vásárlást kezdeményező természetes személyek, vagy magáncélból vásárló jogi személyek vehetnek részt. A játékban nem vehetnek részt azon jogi személyek, amelyek nem magánvásárlói céllal kezdeményeznek vásárlást Játékszervezőnél. A játékból ki vannak zárva azon személyek, akik közvetlenül vagy közvetve részt vettek a játék és annak feltételei kidolgozásában, továbbá ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 685 § b.) pontja szerint minősülő hozzátartozói, a Játékszervező munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel a jelen szabályzat teljes körű, valamennyi rendelkezésére kiterjedő feltétlen és visszavonhatatlan elfogadásával jár. A szabályzatban foglalt részvételi feltételek megsértése a részvétel érvénytelenségéhez vezet.

A nyereményjátékban játékosnak az tekinthető, akire a nyereményjátékban való részvétel alábbi feltételei teljesülnek.

 • Játékos csak természetes személy vagy magáncélú vásárlást kezdeményező jogi személy lehet.
 • A Játékos 2020. 10. 16 – 2020. 11. 29. között minimum egy vásárlás alkalmával bruttó 629.000 Ft értékben építőanyagot vásárol Játékszervező székhelyén személyesen vagy Játékszervező által üzemeltetett weboldalakon keresztül: kendel.hu, tetoteriablak.hu.
 • A Játékos egy vagy akár több, de összeségében minimum bruttó 629.000 Ft összértékű vásárlást hajt végre, amely összege legkésőbb 2020. 11. 29-én Játékszervező bankszámlájára megérkezik.
 • A Nyereményjátékban való részvételhez további űrlap/nyomtatvány kitöltésére nincs szükség
 • Amennyiben a Játékos nem kíván részt venni a nyereményjátékban, úgy ezt a kendel@kendel.hu email címen tudja jelezni a Játékszervező felé
 • Amennyiben a játékos több, a minimális értéknek megfelelő vásárlást kezdeményez Játékszervező felé, úgy a játékban a vásárlás összértékével megegyező súllyal vesz részt.
 • A Játékos a nyeremény átvételekor személyazonosító okmánnyal és lakcímkártyával, a Játékszervező által kiállított megrendelő, szállítólevél, számlák, előlegszámlák eredeti példányával igazolja adatai valóságát.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNY TÁRGYA, A NYEREMÉNY KISORSOLÁSA

A Játék 2020. október 16. 7 óra 30 perctől 2020. november 29. 00 óra 00 percig tart.

A Játék során az alábbi nyereményt lehet megnyerni:

 • 1 db Wellis Tivoli masszáskád Flipper csapteleppel bruttó 629.000 Ft értékben

A nyeremény 2020. december 06.-án pénteken, 13 óra 29 perckor véletlenszerűen kerül kisorsolásra a Játékszervező által felállított sorsolási bizottság és közjegyző jelenlétében.

A nyeremény sorsolásának a helyszíne a Játékszervező székhelye:

 • 8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2.

A Játékszervező a sorsolás nyilvánosságát biztosítja a Játékosok számára, mégpedig úgy, hogy a sorsolást a Facebook közösségi oldalon keresztül élőben közvetíti! https://www.facebook.com/kendel.kft

A Játékszervező kifejezetten előírja, hogy a sorsoláson személyesen csak és kizárólag a sorsolási bizottság tagjai és a közjegyző jelenhet meg! Mindenki más számára, csak és kizárólag az élő közvetítésen keresztüli jelenlét engedhető meg!

A nyereményt a Játékszervező biztosítja. A nyeremény nem névre szóló, készpénzre nem váltható.

4. JELENTKEZÉS

A Játékra jelentkezés automatikus a Játék időszaka alatt történő vásárlás esetén, amennyiben a meghatározott előleg a játékszabályzatban ismertetett határidőig bezárólag megérkezik.

A Játékhoz tartozó vásárlásnál vagy vásárlásoknál, előleg vagy teljes összeg fizetésénél csak előreutalással történő, készpénzes, vagy bankkártyás fizetés lehetséges.

A nyeremények kisorsolása: a fent megjelölt időpontban történő sorsoláson 1 nyereményhez 1 nyertes kerül kisorsolásra. Ha a sorsolás lezárásával, nem sikerül a nyereményhez érvényes nyertest hozzárendelni, úgy a nyeremény a Játékszervező tulajdonában marad. A nyeremény sorsoláskor a nyertes kihúzását követően a Játékszervező ellenőrzi, hogy a vásárlásban érintett megrendelő, szállítólevél, számla, vagy az előlegfizetés megfelel-e a nyereményjáték részvételi szabályzatban rögzített feltételeknek. Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, úgy a nyertest a Játékszervező érvénytelennek tekinti. Amennyiben a nyertest Játékszervező érvényteleníti, úgy 1 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A sorsoláskor a tartaléknyertes kihúzását követően a Játékszervező ellenőrzi, hogy a vásárlásban érintett megrendelő, szállítólevél, számla, vagy az előlegfizetés megfelel-e a nyereményjáték részvételi szabályzatban rögzített feltételeknek. Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, úgy a tartaléknyertest a Játékszervező érvénytelennek tekinti és a sorsolást lezártnak tekinti. Amennyiben mind a nyertest, mind a tartaléknyertest a Játékszervező érvénytelennek tekinti a nyeremény a Játékszervező tulajdonában marad.

5. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A Játékszervező a nyertest a sorsolást követő 3 munkanapon belül postai úton, vagy e-mailben, vagy telefonon értesíti a nyereményéről. A nyeremény átvételére jelentkezni a sorsolás napját követő 90 naptári napon belül lehet a nyertes személyazonosságát igazoló okmányok másolatának megküldésével. A nyeremény nyertesnek történő átadásának legkésőbbi dátuma: 2021. március 06. Amennyiben az érvényességnek nincs kizáró oka, úgy a Játékszervező a személyes jelentkezést követő 5 munkanapon belül megküldi a nyertesnek a nyeremény átadásának pontos időpontját. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos adatainak megadásával tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A nyeremény tényleges átadására Játékszervező székhelyén kerül sor. - A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. a nyereményjátékhoz kapcsolódó megrendelők/szállítólevelek/számlák/előlegszámlák bemutatásának, valamint a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költsége), ehhez kapcsolódóan felmerülő esetleges költség a nyertest terheli. Amennyiben a megjelölt 90 napon belül a nyertes a fentebb megjelölt módon nem jelentkezik, jogvesztő határidő lép életbe. Amennyiben előfordul, hogy a nyertes nem teljesíti a jelen szabályzat követelményeit, a nyereménye nem kerül átadásra az a Játékszervező tulajdona marad.

A nyeremény nem visszaváltható és nem váltható készpénzre vagy más nyereményre.

A nyereménnyel szemben nincs helye minőségi kifogásnak vagy reklamációnak.

A Játékszervező nem tehető felelőssé a nyeremény használatával esetlegesen felmerülő káreseményekért/balesetekért. A bármely akadály miatt a visszaadott nyereményt nem adják át újra, azok a Játékszervező tulajdonában maradnak. A nyertes így elveszíti a nyereményét anélkül, hogy a Játékszervező ezért felelősséggel tartozna.

A nyertes hozzájárul személyazonossága és lakóhelye azonosításához. Az azonosítás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. év CXIX törvényrendelkezéseinek legteljesebb betartásával történik. A személyazonosság vagy a lakcím meghamisított, csalárd, valótlan, koholt, helytelen vagy pontatlan megjelölése a részvételből való kizárást vonja maga után.

A nyertes részére történő átadáskor a Játékszervező munkatársa fotót készít. A Játékos a játékban való részvétellel feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az átadási eseményen készült fénykép a Játékszervező weboldalain és hivatalos Facebook oldalán publikálásra kerüljön, és ezen anyagokban képmása megjelenjen.

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettség a Játékszervezőt terheli. Játékszervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: nyeremény átvételéhez kapcsolódó utazás vagy a nyeremény szállításához kapcsolódó költségei) a nyertes játékost terhelik.

6. FELELŐSSÉG ÉS ADATKEZELÉS

A Játékszervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a játékot vis maior, szándékán kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni. A Játékszervező nem vállal felelősséget továbbá azért, a Játékos nem ismerte meg a jelen szabályzat tartalmát. Mindenki saját felelősségére vesz részt a játékban. A játékban való részvétellel kapcsolatos bármiféle csalás észlelése esetén a Játékszervező jogosult teljesen vagy részben felfüggeszteni vagy törölni a játékot. Erre az esetre a Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket ne adják ki a csalás elkövetőinek és/vagy bírósági eljárást kezdeményezzenek az elkövetőkkel szemben. Az elektronikus vagy postai küldemények esetleges késedelme, elvesztése, sztrájk vagy a küldemények továbbítását zavaró események következményeiért a Játékszervező kizárja a felelősségét. Az esetleges reklamációikat maguknak a címzetteknek kell közvetlenül a továbbítást végző cégeknél megtenniük. A Játékszervező nem vállal felelősséget: A résztvevők által szolgáltatott információknak, a Játékszervezőnek fel nem róható okból való eltűnéséért. A játék akadálymentes lebonyolítását befolyásoló körülményekért, zavarokért Minden egyes esetben, amikor a játék akadálymentes lebonyolítását jogosulatlan emberi beavatkozás vagy a Játékszervezőn kívülálló ok zavarja meg, a Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot megszakítsák.

A játékosok tudomásul veszik, hogy a játék keretén belül rögzített azonosító adataik szükségesek a játékban való részvételükhöz. A fent nevezett, törvények rendelkezései alapján a játékban résztvevő valamennyi személy jogosult a saját adataihoz hozzáférni, azokat kijavítani. A Játékszervező a játékosok adatait a hatályos jogszabályok (így különösen a 2011. évi CXII. törvény) betartásával, bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják tovább. A nyereményjáték lebonyolításához bekért személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli a Társaság: - adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, - adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a), és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás - kezelt adatok köre: név, személyigazolvány száma, lakcím, telefonszám és e-mail cím - adatkezelés időtartama: telefonszámot és lakcímet a nyereménysorsolás lebonyolításáig, nevet és e-mail címet a leiratkozási nyilatkozatáig - adattárolás módja: elektronikusan és nyomtatott módon. A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 • Adatkezelő megnevezése: Kendel Kft.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-005560
 • Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2.
 • Adatkezelő e-elérhetősége: kendel@kendel.hu
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu

Játékos tudomásul veszi, hogy a részvétel magában foglalja a jelen szabályzat teljeskörű elfogadását. A jelen szabályzat a játék időtartama alatt on-line hozzáférhető és kinyomtatható a https://kendel.hu honlapról.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A játékban való részvétel magában foglalja a jelen szabályzatban szereplő rendelkezések teljes körű elfogadását. A Játékszervező a játék gyakorlati megoldásaira vonatkozó kérdésekre nem válaszol a játék teljes tartama alatt. A Játékszervező bírálja el a jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a szabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdést. Valamennyi csalás vagy a jelen szabályzat megsértése az elkövető játékból való kizárását vonhatja maga után, a Játékszervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Játékszervező székhelyére (Kendel Kft., 8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2.). Reklamációt a Játékszervező a játék lezárását (2020.11.29.) követő 30 naptári napon túl nem vesz figyelembe. A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A felmerült vitás kérdéseket a Játékos és a Játékszervező megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az illetékes bíróság a Fejér Megyei Járásbíróság.

Székesfehérvár, 2020. 10. 06.

Kendel Kft.
Játékszervező